Processteg

Förankring – frågor att ställa

 1. Finns det handledarkompetens på kliniken och en vilja att driva studentenheten?

 2. Anser ledningen att studentenheten är en viktig del i utvecklingen av verksamheten?

 3. Finns det en kärna av fast anställd personal på kliniken? 

 4. Samarbetar kliniken med något lärosäte i dagsläget?

 5. Har klinisk adjunkt/lektor möjlighet att medverka vid uppstarten?

Beslut och mandat

 1. Utse en arbetsgrupp som är representativ för verksamhetens professioner som har som uppgift att ta fram underlag för start och drift av studentenhet med peer learning.
 2. Analysera era resurser i form av tid, ekonomi, organisation och kvalitet.
 3. Få ett beslut från verksamhetsledningen om start av studentenhet med peer learning.
 4. Skriv en överenskommelse för införandet mellan FoU (eller motsvarande) och kliniken.
 5. Informera hela personalstyrkan om beslutet att starta en studentenhet.
 6. Få ett tydligt skriftligt mandat utfärdat från vårdchefen till den AKA/studentansvarig som ska driva införandeprocessen och den fortsatta driften.

Skapa struktur

 1. Samarbeta med ett lärosäte. Utse ett handledarteam om 4-6 personer inklusive AKA/studentansvarig.
 2. Anpassa enhetens bemanning, lokal och organisation så att lärandemiljön ger studenten ett tillräckligt stöd. Gör gärna studiebesök på liknande enheter som har infört studentenheter.
 3. Skapa mallar för handledar och studentpärmar innehållande lärandemål, kursplan, loggbok, återkoppling- och bedömningsformulär, studentschema, arbetsordning etc. Skapa även mallar för schema och arbetsordning. På respektive utbildnings hemsida finns kursplan och återkoppling- och bedömningsformulär.
 4. Säkerställ att utrymme, ev. infotavla, dator, omklädningsrum, skåp, kläder etc. finns tillgängliga för studenterna.
 5. Säkerställ kunskap om lärandemålen i handledarteamet och sprid kännedom om det i personalgruppen i samverkan med lärosätet.

Starta studentenhet

 1. Besluta i samråd med lärosätet när studenter ska tas emot. Samverka med VIL-samordnare gällande planeringen av antalet studenter. KLiPP.
 2. AKA/studentansvarig  ska schemalägga veckomöten med handledarteamet.
 3. Upprätta regelbunden kontakt med ledningen på vårdenheten och kliniken för uppföljning av införandet.
 4. Informera på arbetsplats träff APT inför uppstarten samt förtydliga vad peer learning-modellen innebär.
 5. AKA och handledarteamet ska gemensamt ansvara för handledningen av studenter.